Dobu

31 tekstów – auto­rem jest Do­bu.

pa­nie władzo My nie jes­teśmy pi­jani, My po pros­tu jes­teśmy nie­szczęśli­wie zakochani...

ps.
Poz­dro­wienia dla Davida 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 maja 2011, 21:26

Zła in­formac­ja, dob­rze wy­korzys­ta­na, jest bar­dzo dobra. 

aforyzm dnia z 9 stycznia 2017 roku
zebrał 82 fiszki • 14 kwietnia 2011, 16:46

nie próbuj mnie zro­zumieć, na­wet mi się to nie udaje 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 marca 2011, 22:22

Wy­baczy­cie mi wszys­tko tyl­ko nie prawdę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 marca 2011, 16:10

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 20 marca 2011, 00:02

Praw­da nig­dy nie była lubiana 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 marca 2011, 00:20

Ach gdzie te piękne cza­sy, gdy dziec­ko którym byłem było nieśmiertelne? 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 marca 2011, 22:02

Tyl­ko Ciebie nie żałuje… wiem więc na co się skazuje 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 marca 2011, 10:02

Tak jes­tem Idiotą, ale jes­tem Idiotą z marze­niem, a ta­cy zmieniają świat. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 lutego 2011, 20:27

nic nie jest tak pros­te jak na­gość, nies­te­ty dro­ga do niej to już zu­pełnie in­na bajka 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 stycznia 2011, 19:27
Dobu

Zeszyty
  • 1 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dobu

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność